Zpět

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby Fitstudio Energy Kolín z.s. zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností oddílu. Dále souhlasím s tím, že je spolek oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko-organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích, apod.). Údaje je spolek oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v něm. Rovněž souhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů v nezbytném rozsahu pro orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Souhlasím s pořízením a použitím fotografií pro veškeré propagační materiály pořizovatele (např. webové stránky, FB, tiskoviny,…..)

Souhlasíme, aby naše dcera/syn navštěvoval/a tréninky oddílu aerobiku Fitstudia Energy Kolín z.s. Zároveň prohlašujeme, že jsme obeznámeni s podmínkami oddílového členství a že jsme nezatajili žádné podstatné okolnosti související s účastí na trénincích (např. zdravotní problémy dítěte).